March's Young Artist: Meri Musinyan 

 

By: Neapolitan Connection Staff.

Interview Translated by: Iren Isaakyan

 

 

Meri Musinyan was born in 2006 in the city of Yerevan, Armenia. 

Since 2014, Meri has been a scholar of the New Names Armenia

program. She has performed with the National Chamber Orchestra of

Armenia, and has toured in US and Spain. We were delighted that

Meri agreed to do an online interview, which has been translated

from Armenian to English by Iren Isaakyan irenisaakyan@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC:  How old were you when you started playing the Kanon? Do you play any other instruments? 

Քանի՞ տարեկան էիր , երբ սկսեցիր քանոն նվագել : Այլ երաժշտական գործիքների վրա նվագու՞մ ես:

 

 

MM: I was 6 when I entered the musical school after Alexander Spendiaryan , the class of professor Tsovinar Hovhannisyan. Along with the Kanon , I also take piano lessons. 

Ես 6 տարեկան էի,երբ ընդունվեցի Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան երաժշտական մասնագիտական դպրոց՝ պրոֆեսոր Ծովինար Հովհաննիսյանի դասարան։Որպես երկրորդ գործիք քանոնի հետ զուգահեռ սովորում եմ նաև դաշնամուր։ 

 

 

 

NC: How does music make you feel? 

Ի՞նչ  զգացումներ է քեզ մոտ արթնացնում երաժշտությունը:

 

MM: It depends. If I listen to lyrical music , my soul starts to tilt over. 

 

Նայած, թե ինչ երաժշտություն է,եթե քնարական է, ամբողջ հոգիս տակն ու վրա է լինում։  
 

 

NC: Do you have a favorite composer, or music composition? 

Սիրելի կոմպոզիտոր կամ երաժշտական ստեղծագործություն ունե՞ս:

 

MM: I'm very fond of Komitas , Aram Khachaturyan and my favorite compositions are "Impromptu" and "My beloved" by my professor Tsovinar Hovhannisyan.

 

Սիրում եմ  շատ՝ Կոմիտաս, Արամ Խաչատրյան,իսկ  ստեղծագործություններից սիրում եմ՝ իմ պրոֆեսորի Ծովինար Հովհաննիսյանի "Էքսպրոմտ" և "Սիրելիս":
 

 

NC: What inspires you? 

Ի՞նչն է քեզ ոգեշնչում:

 

MM: I'm inspired by my achievements and teacher. 

 

Ինձ ոգեշնչում են իմ հաջողությունները և իմ

ուսուցչուհին։     
 

 

NC: What kind(s) of music do you like listening to? 

Ի՞նչ ոճի երաժշտություն ես նախընտրում լսել:

 

MM: First of all, I prefer our folk music,

classical and jazz. 

 

Նախընտրում եմ առաջինը՝ մեր հայկականը,

դասական և ջազ։  
 

 

NC: What music composition do you dream of

playing on the Kanon? 

Ո՞ր երաժշտական ստեղծագործությունը կցանկանայիր կատարել քանոնի վրա

 

MM: Any composition, because everything played on Kanon sounds beautiful. 

 

Ցանկացած ստեղծագործություն,որովհետև քանոնով բոլորն էլ գեղեցիկ են հնչում։ 
 

 

NC: What hobbies do you enjoy besides music? 

Երաժշտությունից բացի, ի՞նչ նախասիրություններ ունես:

 

MM: I like drawing, playing with my friends, dancing. 

 

Սիրում եմ նկարել,խաղալ ընկերներիսհետ,պարել։    
 

 

NC: Have you played in any interesting places? What is the most memorable concert experience you have ever had?  

Որևէ հետաքրքիր վայրում (կամ համերգասրահում ) նվագե՞լ ես: Ո՞րն է քո ամենահիշվող համերգային փորձը: 

 

MM: I've played at Carnegie Hall. As an experience, I want to distinguish my rehearsal with Chamber orchestra at the Chamber house after Komitas. During my Kanon lesson something very funny happened to me. Sometimes people don't notice me as I'm very short. Once , my teacher asked the pupils to call for me while I was standing right next to her ! She said : "Kristie , call the Chucky , please." So , my teacher calls me "Chucky". And everybody started to laugh. 

 

Նվագել եմ Carnegie hall_ում։Փորձերից կառանձնացնեմ Կոմիտասի անվան Կամերային տանը՝ պետական Կամերային նվագախմբի հետ փորձը։ Զավեշտալի դեպք եղել է  ինձ հետ քանոնի դասի ժամանակ,քանի որ ես շատ փոքրամարմին եմ, երբեմն ինձ չեն նկատում։Այդպես եղավ մի անգամ,երբ ես ուսուցչուհուս կողքին կանգնած նա խնդրում էր աշակերտներին,որ ինձ կանչեն։Ասելով ,_Քրիստիկ ջան մի հատ ճուտին կանչի։Դե ուսուցչուհիս ինձ ճուտ է ասում։Էդպես բոլորը սկսեցին ծիծաղել։  

 

 

NC: What do you hope to be doing 10 years from now? 

Ինչպիսի՞ն ես քեզ տեսնում 10 տարի հետո:

 

MM: I can't say anything for sure , but I dream of becoming a worldwide popular musician and I want the melodies of Kanon to be heard in Hollywood movies as a soundtrack. 

 

Տաս տարի հետո,չեմ կարող ասել,ավելի շուտ երազում եմ լինել աշխարհահռչակ և,որ քանոնի հնչյունները հնչեն հոլիվուդյան ֆիլմերում,որպես soundtrack ։

 

 

Watch Meri's incredible performance on the Kanon:

 

 

2357 Finch Ave. W., Suite 209, Toronto Ontario M9M 2W8 - Email: info@neapolitanconnection.com

© 2011-2020 by Neapolitan Connection.